مقاله هود

بیشتر بدانیم؛ هودهای شیمیایی و بیولوژیک

هودهای شیمیایی فوم نوعی سیستم تهویه هستند که فرد را از در معرض قرار گرفتن مواد شیمیایی و رادیولوژیکال مصون می دارند . هر ماده شیمیایی سمی یا بخار شدنی باید زیر هود استفاده شود تا احتمال استنشاق آنها به حداقل برسد در واقع هودهای فوم به عنوان یک سد فیزیکی میان محل وقوع واکنش و آزمایشگاه عمل می کنند. هودهای معمول یک ساختار جعبه مانند همراه با یک دریچه محافظ متحرک دارند.

ادامه مطلب